Home

Funktionærloven grundlovsdag

Funktionærloven - Få styr på dine rettigheder her - H

 1. Disse regler er ikke en del af funktionærloven, men stammer fra Ansættelsesbevisloven om arbejdsgiverens pligter ved ansættelsen. Prøvetid. Prøvetiden er højst tre måneder. Funktionærloven giver mulighed for, at aftale en prøvetid på højst tre måneder. I prøvetiden kan din arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel. Hvis der er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14. dage, skal du også sige op med 14 dages varsel. Hvis ikke der er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel, kan.
 2. delig arbejdsdag. Du skal derfor møde på arbejde som normalt denne dag, med
 3. delig arbejdsdag, men mange virksomheder har kutymer for en hel eller halv fridag
 4. Arbejder du på en arbejdsplads, der har overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II, har du fri med løn grundlovsdag. Skal du alligevel arbejde, skal du betales som for overarbejde. Fleksjobber eller under anden overenskoms
 5. delige arbejdsdage
 6. funktionærloven grundlovsdag ordet eller sætningen er brugt 16 gange i måneden på danske søgemaskiner.. Databasen med danske indtastninger er sidst opdateret 2016-09-10 13:44:13 med de nyeste indtastninger. Nøgleordet funktionærloven grundlovsdag findes som ét unik ord eller sætning ud af 3.024.642 unikke nøgleord indtastet af brugere.. Vidste du at tjen penge på nettet, tjen penge.

Alle har ret til ferie. Både timelønnede og funktionærer optjener 2,08 feriedage i måneden og har dermed ret til 25 dages ferie i løbet af et år. Medarbejdere opsparer ferie i optjeningsåret, som løber fra den 1. september til den 31. august. Dine medarbejdere kan i samme periode holde den optjente ferie og så har de endda fire. Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand Hun har en mellemlang vidergående uddannelse og ønsker at blive ansat under funktionærloven. Det har jeg intet problem med, MEN en ting kan jeg ikke gennemskue. Når vi laver arbejdsplan for de kommende måneder, vil jeg selvfølgelig lægge arbejdsdagene på normale dage. Men der er jo også lige 14 helligdage hvis man regner Grundlovsdag etc. med. Jeg går ud fra at jeg bare kan lægge.

Grundlovsdag (5. juni) Juleaftensdag; Nytårsaftensdag; Det gælder, uanset om du er privatansat eller offentlig ansat. Du har ret til at holde fri med løn, hvis: Det fremgår af din ansættelseskontrakt, overenskomst eller arbejdstidsaftale; Det er en lokal aftale eller en kutyme i virksomheden eller; Det fremgår af personalehåndbogen eller lignende funktionærloven? § 1 Hvorvidt et ansættelsesforhold er underlagt funktionærloven, afhænger af arbejdets art og omfang. Afgørende er desuden, om den pågældende er underlagt en arbejdsgivers instruktioner eller er selvstændig i forhold til arbejdsgiveren. Som hovedregel vil ansatte PROSA-med-lemmer være funktionærer i funktionærlo-vens forstand Funktionærloven indeholder en række bestemmelser vedrørende opsigelse, sygdom, organisations- og forhandlingsret, ret til jobsøgning, gratialer og klausuler. For at høre under funktionærloven, skal du enten være ansat på funktionærlignende vilkår gennem kollektiv overenskomst eller en individuel aftale, være leder for funktionærer eller leve op til følgende tre punkter Er du ansat i staten, skal frihed grundlovsdag følge af lokal kutyme. På de fleste arbejdspladser er der kutyme for, at dagen er en hel eller halv fridag. Er du ansat i en kommune eller en region, har du som udgangspunkt fri fra kl. 12.00. Man følger de for tjenestemændene gældende regler, og her gælder det fx for tjenestemandsansat kontorpersonale, at man har fri fra kl. 12.00. Også i kommuner og regioner er der ofte en fast praksis for en hel eller halv fridag grundlovsdag

Er grundlovsdag en fridag? - Det Faglige Hu

Det afhænger af din overenskomst, om du har ret til at holde fri på helligdage, grundlovsdag, 1. maj og andre særlige dage. Frihed på særlige dage, f.eks. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, er aftalt forskelligt i de enkelte FOA-overenskomster For fuldtidsansatte sker der en reduktion med 7,5 time for henholdsvis skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsesøndag og 2. pinsedag samt grundlovsdag. Reduktionen skal ske i planperioden. Er der i planperioden eksempelvis 4 helligdage/dage, der behandles som helligdage, skal der reduceres med 30 timer (4 x 7,5 time), hvilket vil sige, at der alene skal arbejdes 562 timer i stedet for 592 timer. Det er uden betydning, om medarbejderen er. Lukkeloven eller Lov om detailsalg fra butikker mv. er en dansk lov, der fastsætter regler for åbningstiderne i butikkerne. Loven er senest ændret med virkning fra den 1. oktober 2012, hvilket indebærer, at butikker som hovedregel kan holde åbent hele døgnet alle årets dage. Undtaget er helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdag og efter kl. 15 på nytårsaftensdag, hvor butikkerne skal holde lukket. Butikker, der hovedsageligt sælger dagligvarer og har en omsætning under 32.

Helligdage og overenskomstmæssige fridage - rådgivning

 1. Du har ikke automatisk ret til at holde fri med løn på Grundlovsdag den 5. juni, uanset om du er privat- eller offentligt ansat. Det afhænger af, om det fremgår af din ansættelseskontrakt, overenskomst, virksomhedens personalehåndbog eller om det er kutyme på din arbejdsplads
 2. Funktionærloven har regler om en og tre måneders godtgørelse, hvis man har været ansat i 12 og 17 år og opsiges af arbejdsgiveren. 18 Opsigelsesvarsler. Funktionærloven indeholder ufravigelige regler om opsigelsesvarsler. Ifølge funktionærloven kan der aftales prøvetid, hvor der er et gensidigt kortere opsigelsesvarsel; nemlig 14 dage. Prøvetid skal for at gælde altid aftales skriftligt i kontrakten. Er intet anført, er der ingen prøvetid
 3. dre fridagen falder på en søndag. I sidstnævnte tilfælde ydes overarbejdsbetaling med 100 pct. Virksomhed og medarbejder kan aftale, at der gives en anden fridag
 4. Med Grundloven skiftede Danmark fra enevælde til en demokratisk stat i 1849. Grundlovsdag falder altid 5. juni og er det tætteste, vi kommer på en dansk nationaldag. Det er meget forskelligt fra overenskomst til overenskomst, om du skal arbejde grundlovsdag, eller om du har en halv eller hel fridag. Du kan enten spørge din tillidsrepræsentant, tage kontakt til din lokale 3F fagforening eller finde din overenskomst i oversigten
 5. Der gælder særlige rettigheder efter funktionærloven, for eksempel løn under sygdom. Du kan også være funktionærlignende ansat. Så er der typisk aftalt de samme rettigheder, som gælder for funktionærer. Det kan også være aftalt, at du er omfattet af nogle af de rettigheder, der gælder efter funktionærloven

Grundlovsdag er søgnehelligdag fra kl. 12. Arbejder du i en af de kommuner, og skal du alligevel på arbejde 1. maj eller grundlovsdag, så får du både et tillæg på 50 procent af timelønnen samt fri en anden dag. Arbejder du i en kommune uden for FKKA-området, har du i videst mulig omfang fri kl. 12-24. Det gælder både 1.maj og. Mange lønmodtagere har via deres overenskomster fri den 1. maj og/eller Grundlovsdag. Disse falder dog i 2021 på en lørdag, hvorfor af man går glip af disse ekstra fridage. Hvis der skal arbejdes på en søgnehelligdag . Det kan være nødvendigt at møde på arbejde på trods af, at det er en søgnehelligdag. Man er som ansat minimum sikret ens sædvanlige løn for de timer, som man. Er din arbejdsplads omfattet af funktionærloven, det vil sige, at du er ansat som funktionær, kan din arbejdsgiver efter 14 dages sygdom bede dig om at få lavet en varighedsattest hos din læge. I en varighedsattest angiver en læge prognosen for dit sygefravær

Sådan er dine rettigheder grundlovsdag - H

Ifølge loven er 25., 26. december og 1. januar helligdage. Er du på skoleophold eller i skolepraktik, har du fri de dage i forbindelse med jul og nytår, hvor skolen eller skolepraktikcenteret har lukket. Under skoleferier (fx jul, påske og pinse) har du pligt til at møde op på arbejde/praktik, såfremt der arbejdes på virksomheden, på.

Serviceforbundet er din fagforening, når du arbejder i servicebranchen. Vi består af 12 fagforeninger, med eksperter i netop dit fag, din branche og din overenskomst. Vi hjælper, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads. Kontakt os i dag og hør, hvad vi kan hjælpe dig med Stort set alle hk'ere er funktionærer og derfor sikret grundlæggende rettigheder gennem funktionærloven. bliv klogere på funktionærloven her. Opsigelsesvarsel og funktionærloven lederne. hvis din adgang er låst, skal du logge ind med nemid og herefter selv oprette din hk adgangskode under 'ny adgangskode' på mit hk. jeg har glemt min hk adgangskode log ind med nemid, hvorefter du kan.

Reglerne for hvornår du kan holde fri - Det Faglige Hu

Vær opmærksom på, at direktører ikke er omfattet af funktionærloven, også selvom de opfylder ovenstående kriterier. I stedet for en ansættelseskontrakt, skal du derfor udarbejde en direktørkontrakt, hvis den ansatte skal indtræde i en direktørstilling. Lav gratis ansættelseskontrakt for månedslønnet funktionær her Ansættelseskontrakt for timelønnet. En medarbejder er. Desuden er der 1. maj og grundlovsdag den 5. juni. Disse dage er ikke officielle helligdage, så udgangspunktet er, at du skal møde på arbejde. Hvis du er ansat i en kommune, har du dog ret til at holde fri med løn efter samme regler, som gælder for de personalegrupper, du arbejder sammen med. Det betyder, at hvis du fx hovedsagligt arbejder sammen med kontorpersonale, der har en ret til. Juleaften, Nytårsaften og grundlovsdag er at betragte som helligdage. Som en del af din lønforhandling kan det være et forhandlingspunkt, at du eksem-pelvis optjener ret til afvikling af 5 ekstra betalte feriefridage pr. år. Får du løn under ferie er du efter ferielo-ven berettiget til at få 1 % af din løn udbe-talt som et særligt ferietillæg, jf. ferielovens § 23, stk. 2. Dette.

funktionærloven grundlovsdag - danske ressource

Gode råd fra HK, funktionærloven sendes på TVAarhu Grundlovsdag er en hel fridag. Hvis grundlovsdag falder på en fuldtidsmedarbejders arbejdsdag kompenseres medarbejderen med en fridag med løn svarende til 7,4 timer. Stk. 6. Medarbejderen har fri enten den 24. december eller 31. december. Såfremt rederiet vagtplanerer en medarbejder til at gøre tjeneste begge dage, og medarbejderen fysisk udfører vagterne, kompen-seres medarbejderen med.

Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, grundlovsdag samt _____ er fridage. § 8 Barns sygedage Medarbejderen har ret til fravær med løn til pasning af sygt barn på dennes _____ sygedag. § 9 Opsigelse Funktionærlovens regler om opsigelse er gældende. § 10 Graviditet/ Barsel/Adoptio Fratrædelsesgodtgørelse efter fyring forbedres for 60+ årige. Reglerne for fratrædelsesgodtgørelse for medarbejdere, som fyres efter at have været ansat mere end 12 år, forenkles. For de over 60 årige er der tale om en forbedring. Pr. 1. februar i år er der sket en forenkling i funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse i. Hvis du arbejder grundlovsdag i tidsrummet fra kl. 12 til 24, optjener du ½ times afspadsering pr. præsteret time eller et tillæg pr. time på 50 % af din timeløn. Herudover ydes der aften- og nattillæg for de timer, der falder i tidsrummet efter kl. 17. I Københavns Kommune sidestilles grundlovsdag med en søgnehelligdag Frihed med løn 24. december og grundlovsdag; Særlig opsparing; Selvom din virksomhed er omfattet af overenskomsten, kan du godt være undtaget fra den, hvis du arbejder som leder eller i udpræget grad fører tilsyn med andres arbejde. Det betyder, at du som udgangspunkt kun vil være beskyttet af lovgivningen (bl.a. Funktionærloven, Ferieloven, Barselsloven). Hvis du er i tvivl, ønsker.

rens opsigelsesvarsel efter funktionærloven. § 8 Aftaler og tillæg Stk. 1. Det skal ved aftaler, jf. § 6, stk. 1 og § 7, stk. 3, tydeliggøres, på hvis initiativ aftalen indgås. Medarbejderen har ret til bistand fra tillidsman - den ved aftalens udformning. Stk. 2. Når aftaler efter § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1 og 3, opsiges, omfatte For studerende, der, jf. § 10, er omfattet af funktionærloven, gælder denne lovs regler om opsigelse. Stk. 2 . For studerende, der, jf. § 10, ikke er omfattet af funktionærloven, kan gensidig opsigelse ske fra dag til dag. § 14. Øvrige bestemmelser Stk. 1. Følgende bestemmelser i overenskomsten for akademikere i KL er endvider Funktionærloven gælder for ansatte efter nærværende overenskomst. § 4. ANSÆTTELSESBEVIS Institutionen skal ved ansættelser handle i overensstemmelse med lov om ansættel-sesbeviser (Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkåre-ne for ansættelsesforholdene). BUPL's lokale fagforening orienteres snarest muligt af institutionen om ny-ansættelser af.

Fri Grundlovsdag (5. juni)? Arbejder du i det private (udgangspunkt taget i industriens overenskomst), har du fri med løn på Grundlovsdag (lønnen udbetales fra fritvalgslønkontoen). Din arbejdsgiver må gerne kalde dig på arbejde, men så skal du både have løn og tillæg for at arbejde på en fridag og overtidsbetaling. Betalingen sker fra din fritvalgskonto (typisk timelønnede), hvis. Funktionærloven med kommentarer - Teknisk Landsforbund . READ. Indledning. Funktionærloven er en af hovedlovene på arbejdsmarkedet. Den giver dig en lang række. grundlæggende rettigheder. Denne pjece er skrevet til tillidsrepræsentanter og andre, der har behov for en detaljeret. viden om funktionærloven. Derfor har pjecen form som en kommentar til . funktionærlovens enkelte paragraffer. For medarbejdere der ikke er omfattet af Funktionærloven fastsættes føl-gende opsigelsesvarsler: 0-3 måneder I de første 3 måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, således at fratræden sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende dag. Efter 3 måneder Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra medarbejde-rens side ske med 1.

Ferielov l Ferieregler for funktionærer og timelønned

Ansættelsesforhold er reguleret ved både overordnede regler, som omfatter alle lønmodtagere, eks. ferieloven, barselloven, diskriminationslovgivningen mv. og ved fagspecifikke regler, som omfatter blot en gruppe af lønmodtagere, f. eks. funktionærloven. Hertil kommer at arbejdet ofte er reguleret af overenskomster, og det kræver derfor overblik at overskue, hvilke regler, som finder. I de gode år er der fri i både pinsen og på Grundlovsdag i juni, men i år falder pinsen tidligere, og Grundlovsdag er en lørdag. I juni må du i modsætning til mange tidligere år nøjes med kun at have fri på lørdage og søndage. Ingen lønmodtagerjul i 2021. I efteråret er det fristende at holde ferie, da du som sædvanligt skal kigge langt efter andre fridage end weekenderne. Juleaften, nytårsaften, grundlovsdag og 1. maj er ikke reguleret af ferieloven. Disse dage er almindelige arbejdsdage, medmindre man har ret til betalt fri på disse dage ifølge en overenskomst, personalehåndbog eller en individuel kontrakt. Varsling og placering af ferie. En lønmodtager optjener fra den 1. september til den 31. august året efter ret til 25 dages ferie, svarende til 5. Overblik over lukkedage for Danske Banks filialer. Med undtagelse af Københavns Lufthavn afdelinger i transithallen og i arkaden, er Danske Banks afdelinger lukket følgende dage FUNKTIONÆRLOVEN Funktionærloven gælder for ansatte efter nærværende overenskomst. § 4. ANSÆTTELSESBEVIS Institutionen skal ved ansættelser handle i overensstemmelse med lov om ansættel-sesbeviser (Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkåre-ne for ansættelsesforholdene). Den lokale BUPL fagforening og Accountor Institutionsservice A/S orienteres snarest.

Retsinformatio

Video: Skal en deltidsansat have løn på helligdage

Langt opsigelsesvarsel efter funktionærloven; Overarbejdsbetaling - 50% de første 3 timer, derefter 100%; Fritvalgsopsparing i 2020: 5%, 2021: 6%, 2022: 7%, 2023: 8% jf. overenskomsten; Ferietillæg på 1% af den ferieberettiget løn ; Bonus. Bonus pr produkt du sælger; Bonus pr syn eller leasing du udfører; Pension. Pensionsordning hvor Applus betaler 8% og du selv betaler 4%; Kritisk grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag side-stilles med arbejde på søgnehelligdage. Stk. 4. Ved over-/merarbejde på søgnehelligdage samt lørdag og/eller søndag i påsken og pinsen gives tilsva-rende erstatningsfrihed. Stk. 5. Der honoreres efter bestemmelser for helligdage til dagen efter en helligdag klokken 06.00 Funktionærloven med 07 08.indd - Prosa . READ. øvrigt fi nder aftalelovens § 36 anvendelse. Stk. 2. En forpligtelse efter stk. 1 kan kun gyldigt. indgås, hvis funktionæren modtager en. kompensation for den periode, forpligtelsen. gælder, og hvis forpligtelsen og kravet på . kompensation fremgår af en skriftlig kontrakt. Kompensationen skal pr. måned udgøre. mindst 50 pct. af lønnen. Du har derfor ikke automatisk ret til at holde fri, med mindre det fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst, at dagen er en fridag på din arbejdsplads. Så hvis du vil ud at høre grundlovstaler, skal du gøre det efter fyraften eller sørge for at arbejde et sted, hvor du har fri. Derimod er Grundlovsdag en officiel flagdag

Arbejdstid og overarbejde Ledern

Se offentlige helligdage i Grønland med datoer og ugedage for i år og de næste mange år frem. Perfekt hvis du skal have styr på eller planlægge ud fra de offentlige helligdage i Grønland Hvad skal du være opmærksom på i forhold til ferie, afholdelse af ferie, barsel og løn? Se vores emner her, og få svaret KORT OM PAV PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten. PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx. Alle overenskomstansatte er omfattet af funktionærloven. Stk. 3. Følgende medarbejdergruppe er omfattet af overenskomsten med de modifikationer, der følger af § 43, stk. 1. Vikarer ansat i mere end 1 måned § 43, stk. 2 - 4. Studerende på deltid. § 43A - Supporter § 45 - Tilkaldevikarer Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke følgende medarbejderkategorier: a. Medarbejdere ansat til.

bestemmelserne i funktionærloven, med mindre andet fremgår af aftalen om tillægget, eksempelvis atfunktionstillægget bortfalder ved funktionens ophør. Stk. 4Ved projekter afoptil seks måneders længde kan der ydes etsærligt Projekttillæg. §4.Arbejdstid Stk. 1.Arbejdstiden ernormalt 37timer om ugen. Stk. 2. Søgnehelligdage, 23., 24. og 31. december samt Grundlovsdag og 1.maj fra kl. maj, grundlovsdag og juleaftensdag regnes ikke for helligdage. I den for arbejdstageren gældende overenskomst eller ansættelseskontrakt kan de dog være nævnt som dage, hvor man får søgnehelligdagsbetaling, hvis man ikke skal på arbejde. Månedslønnede mærker ikke så meget til søgnehelligdagene, her udbetales nemlig den sædvanlige løn. Timelønnede kan på deres lønseddel se, om. Studerende, som, jf. § 10, er omfattet af funktionærloven, ydes løn under syg-dom. Lønnen for en sygedag udbetales med en femtedel af det antal timer medarbejderen i henhold til ansættelsesbrevet er ansat til om ugen. Hvis stu-denten har en fast arbejdstid, som ligger fast på enkelte dage, ydes for en sy 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er betalte fridage. Ud over de nævnte dage har medarbejderen krav på en betalt fridag, der lægges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden Siden du leder efter eksisterer desværre ikke længere, eller er blevet flyttet

funktionærloven weekendarbejde. Home; About Us; Contact Us; Home; Privacy Polic Funktionærloven Ændringer i dine arbejdsvilkår Skiftende arbejdstid og natarbejde at vide om ferie Feriedagpenge Feriepenge Feriepenge ved sygdom Helligdage Grundlovsdag 1. maj Fritidsjobber Når du har fået et fritidsjob Ansøgning fritidsjob Alene på arbejde og fritidsjob.

Funktionærloven indeholder regler om opsigelse, barsel, sygdom, fratrædelsesgodtgørelse samt organisations- og forhandlingsret. Hvem er opfattet af funktionærloven? Både offentligt ansatte og privat ansatte kan være funktionærer. Det er arbejdstiden og arbejdsopgaverne, der afgør, om medarbejder er omfattet af funktionærloven. En medarbejder er funktionær hvis: 1) Den gennemsnitlige. Funktionærloven beskriver alle de væsentligste vilkår og betingelser for en medarbejder ansat som funktionær i en virksomhed. Du kan læse mere om funktionærloven her, hvor du også kan oprette en ansættelseskontrakt for funktionæransatte helt gratis. Lav ansættelseskontrakt nu Læs mere . Trustpilot . Pris: Gratis - 0 kr. Hos Legal Desk. 10 - 15 min. I reelt tidsforbrug. Spar 1.400 kr. Hvad siger funktionærloven om opsigelse? Hvilke regler for opsigelse gælder, når jeg er ansat som funktionær? Hvor langt er opsigelsesvarslet for henholdsvis den ansatte og arbejdsgiveren? Læs med og få overblik over funktionærlovens bestemmelser omkring opsigelse. Lav skriftlig opsigelse nu Læs mere . Trustpilot. Pris: Gratis - 0 kr. Hos Legal Desk. 5 min. I reelt tidsforbrug. Spar. Hej derude.. Jeg er lige blevet ansat i en ny virksomhed og ved ikke lige helt, hvordan jeg skal forholde mig til mine fri dage.. Er blevet ansat under funktionærloven og kan ikke rigtigt google mig frem til et svar. Hvor mange fridage har man kra En funktionær er en lønmodtager, som er ansat i en tjenestestilling, primært inden for handel- og kontorområdet, eller som udfører lagerarbejde eller tekniske eller kliniske bistandsydelser, jf. funktionærloven § 1 litra a) til d).Funktionærstatus medfører at lønmodtageren erhverver visse rettigheder i forhold til sin arbejdsgiver, f.eks. et fastlagt opsigelsesvarsel i forbindelse.

Grundlovsdag 0 Weekenddage 104 Juleaften 1 Nytårsaften 1 Arbejdsdage 228 Arbejdstimer (228*7,4=) 1687,2 timer mvh jens v. Fortsæt læsning på narkive: Søgeresultater for 'Antal arbejdstimer pr. måned - funktionær' (nyhedsgrupper og postlister) 77 svar De dovne arbejdsløse. Grundlovsdag honoreres som en helligdag til 100%. Tidligere udløste Grundlovsdag weekendtillæg til 50%. Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides fra fire til seks uger. Se oversigt over tillæg Spørgsmål om at arbejde som vikar. Dette skal du særligt være opmærksom på. Åbn alle. Hvad er en vikar? En vikar er person, som har indgået en. I tilfælde af opsigelse regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven. Opsigelse kan finde sted under sygdom. Overenskomstens §40, stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for aftaler om funktionærlignende ansættelser. Det kan i den enkelte kontrakt aftales, at medarbejderen kan opsiges med en måneds varsel til fratræden ved en måneds.

I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller lønmodtageren bedre end funktionærloven og ferieloven gælder funktionærloven og ferieloven fuldt ud for ansættelsesforholdet. Parternes underskrifter [indsæt by] den[indsæt dag, måned og år] [indsæt by] den[indsæt dag, måned og år Vejledning for arbejdstidsregler for forskellige overenskomstgrupper på Aarhus Universitet Juleaftensdag, nytårsaftensdag samt grundlovsdag er herudover fridage med fuld løn. I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller lønmodtageren bedre end funktionærloven og ferieloven gælder funktionærloven og ferieloven fuldt ud for ansættelsesforholdet. § 17. Mediationsklausul . Enhver konflikt, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal først søges løst. Funktionærloven og ferieloven er gældende for ansættelsesforholdet i det omfang, denne kontrakt ikke stiller lønmodtageren bedre. § 17. Særlige vilkår Ifølge lov om ansættelsesbeviser skal alle væsentlige vilkår for funktionæren stå i ansættelseskontrakten. Væsentlige vilkår kan fx være hvor mange rejsedøgn, der er aftalt o

Alle helligdage 2020 for Danmark Nytårsdag Skærtorsdag Langfredag Påske Store Bededag Kristi Himmelfartsdag Pinse Jul 1. maj, fredag efter Kr. himmelfartsdag, Grundlovsdag, 24. december, 31. december samt mellem jul og nytår. Fridagene er uden lønafkortning. Boligselskabernes Hus holder fremover lukket mellem jul og nytår. Der ydes tillige 2 dages frihed med løn i forbindelse med ægtefælles Ja, efter funktionærloven har du 1 måneds opsigelse til udgangen af en måned. Hvis der ikke er aftalt andet. > Må jeg stoppe omkring opsigelsesdagen og bruge den opsparede > afspadsering jeg har? > Overarbejde skal bruges som afspadsering iflg. min kontrakt og udbetales > altså ikke. Disse ting er ikke reguleret af funktionærloven, så her må du kigge på din ansættelseskontrakt eller.

Vi gør opmærksom på, at vi holder lukket på helligdage, samt den 24.12., 31.12., dagen efter Kristi Himmelfart og Grundlovsdag. Du kan også skrive til os, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Skriv til os. Det kan du på Mit lederne - Se din post - Få overblik over dit medlemskab og medlemsfordele - Til- og afmelde nyhedsbreve - Opdatere kontakt- og ansættelsesoplysninger, så du er. Hvor intet andet er aftalt er funktionærloven gældende for ansættelsesforholdet. § 3 Arbejdssted og opgaver . Arbejdsstedet er.. Arbejdsopgaver jvf. vedlagte stillingsbeskrivelse. § 4 Løn og lønregulering . Lønnen er ved tiltrædelsestidspunktet aftalt til.. kr/løntrin pr. måned. Lønnen betales månedsvis bagud. Lønnen skal være til disposition den sidste hverdag i. løn på juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag gælder også fremover - dvs. efter 1. april 2015. 13. Frikøb Medarbejderen har ret til pr. ferieår at købe indtil 5 fridage. Meddelelse herom skal afgives forud for ferieårets begyndelse og placering af dagene aftales med arbejdsgiver. 14. Barsel og adoption Der er ret til fuld løn og pension i indtil 32 uger pr. Grundlovsdag (5. juni), Juleaftensdag (24. december), Nytårsaftensdag (31. december), er ikke helligdage For tiden er Grundlovsdag lukkedag for butikker, men det er ikke en helligdag. (Bemærk, at 1. maj kan falde på Store Bededag. Her er det dog stadig bededagen, der er hellig, ikke 1. maj). Problemet, når virksomheden holder lukket Når virksomheden holder lukket på et tidspunkt hvor. Funktionærloven giver mulighed for en godtgørelse på op til halvdelen af dit opsigelsesvarsel, hvis du er under 30 år. Opsigelsesvarslet afhænger af funktionærens 1 1. Kend din opsigelsesvarsel og funktionærloven Som funktionær har du krav på en saglig begrundelse fra din arbejdsgiver. Det vil bero på en konkret vurdering, om bortvisningsgrundlaget sagligt og berettiget ville kunne.

pinsedag, 2. pinsedag, samt grundlovsdag. Der reduceres ikke for medarbejdere ansat på 10 plantimer eller derunder. Reduktionen udgør for hver af ovennævnte dage vedkommendes plantid dividere Disse ting er ikke reguleret af funktionærloven, så her må du kigge på din ansættelseskontrakt eller din overenskomst (hvis der er en sådan). Du kan næppe selv bestemme at stoppe en bestemt dag, da din arbejdsgiver har ledelsesretten, også i opsigelsesperioden.--Jesper Lund. Henning Lund 2010-04-17 15:22:11 UTC. Permalink. Post by Jesper Lund Disse ting er ikke reguleret af. Funktionærloven siger, at erstatningen er Du skal ikke have en opsigelse, hvis du er tidsbegrænset ansat og fratræder i forbindelse med at kontrakten udløber. 120-dages-reglen. Funktionærlovens 120-dages-regel gælder kun, hvis den fremgår af din ansættelseskontrakt ; Minimumvarslet for opsigelse af en funktionær er fastsat i funktionærloven. Det er ikke muligt at indgå aftale om.